رود خانه ایندوس


رود خانه می سی سی پی


درخت یخی، رودخانه ریچلیو کبک


 پیچ نعل اسبی رودخانه کلرادو


رود خانه دانوب

دانوب


دلتای رود نیجر در آفریقا

نیجر


آمازون


آمازون

آمازون


رودخانه  کلرادو 


رودخانه پارانا

              پارانا


 رودخانه زامبز زیمباوه

زامبزی


 رودخانه لنا

لنا


رودخانه ولگا در   روسیه

ولگا

 

 

 

منبع پایگاه داده های علوم زمین کشور