جدول سلسله هایی که بر ایران یا قسمتی از آن حکومت کرده اند

 

منابع

1- شاملویی ، حبیب الله - بخوانید و بدانید (دایره المعارف) - چاپ قبل از انقلاب

ردیف

نام سلسله

مدت حکومت

ردیف

نام سلسله

مدت حکومت

1

پیشدادیان

2441 سال

22

اتابکان

155 سال     (140)

2

کیانیان

450 سال

23

خوارزمشاهیان

156 سال      (148)

3

مادها

158 سال(315)

24

ایلخانان (مغولان)

200 سال     (105)

4

هخامنشیان

220 سال

25

ایلکانیان

96 سال

5

سلوکیان

119 سال

26

چوپانیان

20 سال

6

اشکانیان

475 سال

27

مظفریان (آل مظفر)

72 سال

7

ساسانیان

428 سال

28

اینجویان (آل اینجو)

33 سال

8

خلفای راشدین

29 سال ( ابوبکر، عمر، عثمان و علی (ع) )

29

سربداران

51 سال

9

خلفای اموی

91 سال

30

قراختائیان (کرمان)

84 سال

10

خلفای عباسی

524 سال

31

آل کرت

140 سال

11

طاهریان

54 سال

32

مُلوک شبانکاره

308 سال

12

ساجیان

52 سال

33

طغا تیموریان

75 سال

13

صفاریان

152 سال (54)

34

گورکانیان

142 سال     (126)

14

سامانیان

110 سال

35

قره قو یو نلوها

92 سال

15

غزنویان

200 سال (231)

36

آق قو یو نلوها

140 سال

16

علویان (طبرستان)

52 سال (66)

37

صفویان

239 سال     (243)

17

دیلمیان (آل زیار)

154 سال

38

افشاریه

63 سال (72)

18

دیلمیان (آل بویه)

120 سال (127)

39

زندیه

46 سال

19

غوریان

68 سال

40

قاجاریه

135 سال

20

سلجوقیان

123 سال

41

پهلوی

53 سال

21

اسماعیلیه

136 سال

42

جمهوری اسلامی

؟