از مورخان مشهور ایران و دنیا

                                                                   

1. محمد حسن خان صنیع الدوله از مورخان دوره ی قاجار                      

2. محمد بن جریر طبری نویسنده ی تاریخ طبری

3. هرودت مورخ یونانی                                                             

4. گزنفون نویسنده ی کتاب کورش نامه مورخ یونانی

5. ابوالفضل بیهقی نویسنده ی کتاب تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی مورخ دوره ی غزنویان

6. ابن مسکویه

7. مسعودی مورخ مشهور عرب

8. ابوالفرج بن اهرون معروف به ابن العبری مورخ و متکلم مسیحی

9. حمداله مستوفی قزوینی از مورخان عهد ایلخانان

10. ابن اثیر از مورخان مشهور اسلام نویسنده ی کتاب الکامل

11. ویلیام جیمز دورانت نویسنده و تاریخ نگار معروف آمریکایی مشهور به ویل دورانت.