هفت مورد است که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:
1-ثروت، بدون زحمت

2-لذت، بدون وجدان
3-دانش، بدون شخصیت
4-تجارت، بدون اخلاق
5-علم، بدون انسانیت
6-عبادت، بدون ایثار
7-سیاست، بدون شرافت