حدود قرن یکم به راه یافت و از قرن چهارم بطور گسترده در این کشور توسعه یافت و تدریجا به تاثیرگذارترین مبدل شد . در چین از لحاظ دین بودای شعبه هان ؛ دین بودای تبتی و و بودای ” بالی” تقسیم می شود . راهبان بودائیست در چین جمعا 200هزار نفرند . اکنون در چین بیش از 1300 و 33مدرسه بودائیسم وجود دارد و حدود 50 نوع نشریات مربوط به دین بودا به چاپ می رسد . مذهب بودای تبتی که فرقه ای از دین بودا است بطور عمده د رمناطق خودمختار تبت؛ مغولستان داخلی و استان “چین های” رواج دارد . ملیتهای تبت ؛ ، یوگو ؛ من با ؛ لو با و تو معمولا به مذهب بودای تبتی دارند و شمارش پیروان این مذهب حدود 7 میلیون نفر است . مذهب بودای ” بالی” بطور عمده در ایالتهای خودمختارسی شیوان با نا” و ” ده هون ” ملیت های ” دای ” و ” بو ” استان یون نان واقع در جنوب چین رواج دارد . اکثر ملیتهای ” دای ” ، ” بولان” ، “آچان” ؛ ووای ” جمعا حدود یک میلیون تن به این فرقه معتقدند . پیروان به

زبان هان همانند این ملیت اصلی چین در نقاط مختلف این کشور پراکنده اند .
تائویسم


 تائوییسم مذهب اصیل چین است و بیش از 1800سال دارد ؛ این مذهب از قرن دوم پابه عرصه گذاشت . تائویسم بر پایه اعتقادات یعنی پرستش طبیعیت و نیاکان توسعه یافته و در شاخه های زیادی داشت و نهایتا به دو فرقه ” چیوان جنو ” جن ای ” تقسیم شد . این دین در میان ملیت هان تاثیرگذار است . اما به دلیل فقدان مراسم و تشریفات جدی برای مشارکت در این دین ، دستیابی به آمار دقیق شمار پیروان این مذهب سخت است . چین دارای حدود 1500 و 25هزار اعم از و مرد تائوییست است .


qinchengshan مذاهب عمده چین | تاریخ ما Tarikhema.ir


 


دین


دین از قرن هفتم به چین راه یافت . اکثر مطالق اقلیتهای ملی هوی ؛ ؛ تاتار ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ سالا و که از 18میلیون نفر جمعیت دارند به دارند . اکثر مسلمانان چین در مناطق خودمختار سین جیانگ ، هوی نینگ شیا و استانهای گان سو ؛ چین های و یونن می کنند ؛ در استانها و شهرهای دیگر نیز مسلمانان پراکنده اند . اکنون در سراسر چین بیش از 30هزار مسجد و 40هزار ( آخوند و امام ) وجود دارند .


qingzhensi مذاهب عمده چین | تاریخ ما Tarikhema.ir


دین کاتولیک


دین کاتولیک چین از قرن هفتم میلادی چندین بار در چین راه یافت و پس از تریاک در سال1840 بطور گسترده رواج یافت . اکنون انجمن دین کاتولیک چین دارای یک صد ناحیه مذهبی ؛ حدود 5 میلیون پیرو و 5هزار و سالن مذهبی ؛ 12 دانشکده الهیات است . در بیش از 20 سال گذشته انجمن دین کاتولیک چین 1500روحانی را آموزش داده و بیش از یکصد روحانی به خارج از کشور برای تحصیل اعزام کرده است . از سوی دیگر این انجمن دارای سه هزار راهبه و بیش از 200 راحبه با سابقه است ؛ در چین هر سال بیش از 50هزار نفر تعمید می گیرند و جمعا بیش از سه میلیون جلد به چاپ و نشر رسیده است .


 


tianzhujiao مذاهب عمده چین | تاریخ ما Tarikhema.ir


دین


دین در اوائل قرن 19 وارد چین شده و پس از تریاک بطور گسترده در چین رواج یافت . سال 1950 انجمن دین مسیح چین جنبش خودمختاری؛امرار معاش و تبلیغ مذهبی را برپا کرده و از مسیحیان دعوت کرد که نفوذ امپریالیسم را از بین و روحیه میهن پرستی را تبلیغ کنند تا هدف مزبور تحقق یابد . اکنون شمار پیروان دین مسیح به حدود 10 میلیون نفر و تعداد روحانیان به حدود 18هزار نفر ؛کلیساها به حدود 12هزار ومحلهای اجتماعی برای برگزاری مذهبی به حدود 25هزار رسیده است