اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی
اگر روزی تهدیدت کردند بدان در برابرت ناتوانند
اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست
از زندگی هر آنچه لیاقتش را داریم به ما می رسد نه آنچه آرزویش را داریم