شما هر سال می توانید در دو  موقع از سال  به طور دقیق فقط با استفاده از جهت خورشید

 

و سایه شاخص  جهت دقیق قبله محل زندگی خود را مشخص کنید .

1- در ساعت 1۳:48ًبعد از ظهر  روز هفتم خرداد هر سال

2- در ساعت   1۳:57ً  بعد از ظهر روز بیست و پنجم تیر ماه هر سال

جهت قبله را به وسیله یک شاخص مشخص کنید برخلاف سایه شاخص جهت قبله است  

چند نکته

نکته ا: از وسایلی مانند یک تکه چوب 60 سانتی  ،میله فلزی و یا حتی سایه خودتان میتوانید استفاده کنید

نکته2 : سایه شاخص د ر نقاط واقع در  نیمکره شمالی مانند کشور ما ایران  جهت شمال را نشان میدهد .پسبرخلاف سایه شاخص جهت قبله است.