کمبوجیه پسر کوروش وقتی به مصر لشگر کشید  و‌آن جا را فتح کرد اسیران زیادی را دربرابر کمبوجیه قرار دادند.<پسامتیک> آخرین فرعون مصر هنگامی که آنان را دید از شوریده حالی پسر و دخترش که در میان اسرا بودند ننالید اما چون پیرمردی را با وضعی نامناسب دید نقش برزمین گردید.اورا به هوش آوردند،کمبوجیه پرسید تو بر تیره روزی فرزندانت گریان نشدی ، چرا بر این پیرمرد گریستی؟

فرعون مصر گفت:این پیرمرد معلم من بود حرمت او را پیوسته نگه می داشتم و نتوانستم اورا در این وضع ببینم

کمبوجیه چون حسن اعتقاد فرعون را دید ، فرزندان ومعلم فرعون را آزاد ساخت.

 

منبع: قدح درد، نوشته عبدالکریم پرتو،جلد اول، ص58