شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان

پیشاپیش فرا رسیدن ماه رحمت و مغفرت و ماه مهمانی خدا را به شما و خانوده گرامیتان تبریک می گویم.