یکی از معجزات قران سورة مبارکه الرحمن: ( ۱۹)دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کننداما میان آن دو حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند..(۲۰)

همچنین سوره مبارکه فرقان آیه ۵۳:
« و هو الذی مَرَجَ البحرینِ هذا عَذبٌ فُراتٌ و هذا مِلحً اُجاجً وَ جَعَلَ بَینَهما بَرزَخا و حِجراً مَهجوراً» و اوست کسی که دو دریا را موج زنان به سوی هم روان کرد این یکی شیرین و آن یکی شور و تلخ است ومیان آندو حریمی استوار قرار داد.

محل رخداد این زیبایی،شهر توریستی اسکاگن؛ شمالی ترین شهر دانمارک است . . .جایی که دریای بالتیک و دریای شمالی بهم می پیوندند.  در حالی که دو دریای  مختلف با هم یکی نمی شوند.