چرا حدید سوره ۵۷ قرآن است؟ چرا سوره حدید ۲۹ آیه دارد؟ چرا کلمه آهن ( حدید ) در آیه ۲۵ سوره حدید آمده است؟

اجازه بدهید قبل از آغاز بحث چند اصطلاح شیمی را تعریف کنیم:

عدد جرمی: به مجموع تعداد پروتون­ها و نوترون­های هر اتم گفته می­شود.

ایزوتوپ: به اتم­هایی از یک عنصر که فقط جرم­های متفاوت دارند، گفته می­شود.

یون: هر ذره­ای که دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی باشد.

سومین انرژی یونیزاسیون: مقدار انرژی لازم برای جدا کردن سومین الکترون از اتم است که معمولاً  با واحد کیلو ژول بر مول بیان می­شود.

آهن در قرآن :عنصر آهن در علوم تجربی با علامت اختصاری Fe   نشان داده می­شود و دارای 26 پروتون و 26 الکترون است. البته تعدادی نیز نوترون دارد. حال می­خواهیم ارتباط سوره­ی حدید را با این ذرات بنیادی ( پروتون، الکترون و نوترون ) بیابیم.

در عربی به آهن، « حدید » گفته می­شود که به حروف ابجد معادل 26 است.

حدید ( به حروف ابجد)= ح: ۸    د: ۴     ی: ۱۰    د:۴  جمع آنها = ۲۶

 در عین حال، 26 عدد اتمی آهن است و بیانگر تعداد پروتون­های هسته­ای اتم آهن است و تعداد الکترون­های موجود در اتم آهن. تعداد پروتون­ها=۲۶ و تعداد الکترون ها =۲۶ است

هم چنین سوره­ی حدید، سوره­ی شماره 57 قرآن است و 57 عدد جرمی یکی از ایزوتوپ­های پایدار آهن است.

حال اگر 57 ( شماره سوره حدید و عدد جرمی آهن ) را از 26 ( حدید به حروف ابجد و عدد اتمی آهن ) کم کنیم به عدد 31 خواهیم رسید ۲۶-۵۷=۳۱

و 31 تعداد نوترون­ها در ایزوتوپ آهن با عدد جرمی 57 است.

کلمه­ی آهن در آیه 25 از سوره 57 قرار دارد و تعداد کل آیه­ها در سوره حدید برابر 29 است. اگر این دو را از هم کم کنیم ، ۲۵-۲۹=  ۴

۱-  عدد۴ تعداد ایزوتوپ­های پایدار آهن است. ۲- هم چنین عدد ۴، تعداد لایه­های اصلی الکترونی در اتم آهن است.

انرژی یونیزاسیون آهن:برابر با ۲۹۵۷ کیلوژول بر مول  است.

اگر 29 ( تعداد آیه­های سوره حدید ) و 57 ( شماره سوره حدید ) را به دنبال هم بیاوریم، به سومین انرژی یونیزاسیون آهن ( ۲۹۵۷ کیلو ژول بر مول ) خواهیم رسید یعنی برای جدا کردن سومین الکترون آهن و رسیدن به یون پایدار آهن، مقدار 2957 کیلو ژول بر مول انرژی لازم است.   منبع سایت :
http://www.alvadossadegh.com/fa/best-article/167-1388-05-14-10-40-51.html

چدول تناوبی عناصر:    حالا  موقعیت عنصر آهن رادرجدول تناوبی  ببینید:

 http://www.ptable.com/?lang=fa