درمورد معنی ماه های سال مطلب جالبی رادرروزنامه اطلاعات مطالعه کردم که خلاصه اش دراینجا برای شما آورده ام که  امیدوارم مورد توجه شماهم قرار گیرد.

تقویم هجری شمسی که هم اکنون تقویم رسمی کشور است از هرلحاظ به جزدرنام وتعداد شبانه روزهای ماه ها همانند تقویم هجری شمسی  برجی است . نام ماه های تقویم هجری شمسی  ریشه اوستایی دارند. دی که یکی از القاب اهورا مزدا ونام 11ماه بقیه اسامی فرشتگان ویاوران  اهورامزدا است.

فروردین ................نیروی پیش برنده

اردیبهشت .............راستی وپاکی

خرداد...................کمال ورسایی

تیر.......................باران

مرداد....................جاودانگی وبی مرگی

شهریور................کشور برگزیده

مهر.....................عهد وپیمان

آبان......................آب ها

آذر ......................آتش

دی.......................آفریدگار، دادار

بهمن.....................اندیشه نیک

اسفند....................فروتنی وبردباری

این تقویم دردوره پنجم مجلس شورای ملی ایران براساس قانون ( مصوب11فروردین 1304 هجری شمسی )از بروج به ماه های فارسی تغییریافتندوازنوروز 1304 تقویم هجری شمسی به عنوان تقویم رسمی کشور جایگزین تقویم هجری شمسی برجی شد.

ضمنامعانی ماه های تقویم هجری شمسی برجی به ترتیب ماه های سال آمده است.

حَمَل................بره

ثور.................گاو

جوزا...............دو پیکر

سرطان............خرچنگ

اسد.................شیر

سنبله...............خوشه

میزان...............ترازو

عقرب..............کژدم

قوس...............کمان،کماندار

جَدی...............بزغاله

دَلو.................آب دهنده ، آبکش

حوت...............دو ماهی