بزرگراه معمولا بین شهرها کشیده می شود و طرفین آن مسدود نیست.دربزرگراه انسان و حیوان حق عبور از آن را دارند.تابلوهای نصب شده در بزرگراه سبز رنگ هستند.

در آزاد راه طرفین آن مسدود است راه آن هم سطح نمی باشد و انسان وحیوان حق عبور از آن را ندارند.

آزادراه ممکن است دارای روگذر یا زیرگذر باشد.آزادراهها برخلاف بزرگراه دارای شانه خطر

 می باشد.

حداقل سرعت در آزاد راه70  کیلومتر میباشد.