آقــا بـــیا بـخــاطـر بـاران ظـــهــــور کـن

   

         مــا را ازایـن هوای سـراســــیمه دور کن


                وقتـی بـرای بــدرقه عـــشـــق مــی روی


                        ازکــوچه هـای خـسـته ما هم عبــور کن

                                     

  افســــــرده از هجــوم هوس های عالمیم


           آقــــا دل شــکـــسـتـه مــا را صــبـــور کن


                    آقــا بـــیـا بـه حــــرمـت مــفهـوم انـــــتظار


                            اشـــــعـار ســــاده دل مـــن را مــــرور کـن

                                     

  کـی مـی رسـد شبی که توازراه می رسی


           ایـن بـاغ هـای شـب زده را غـــرق نــور کـن


                     یـــاصــاحـب الــزمـان قـدمــت خـیـر٫ الـعـجل


                              یعـنـی کـه ای تـمــــام عـدالــت ظـــهــور کن