این اسامی شامل ریاضیدانان، دانشمندان و مخترعان قبل از اسلام و ابتدای ورود اسلام به ایران است.

آرتاخه : دوره‌ی هخامنشی، « زمان خشایارشا » مهندس و سازنده‌ی کانال آتوس

ابولؤلو ( پیروز نهاوندی ) : هنرمند، صنعت گر و سازنده‌ی آسیاب‌های بادی و قاتل عمربن خطاب

استانس : دوره‌ی هخامنشی، شیمیدان و استاد دموکریتوس   

اسکیلاس : دوره ی هخامنشی، « زمان حکومت داریوش _ از سال 446 تا 486 ق.م » _ دریانورد و کاشف و مهندس سازنده‌ی قنات

برازه : دوره‌ی ساسانی، « زمان فرمانروایی اردشیر _ 226 تا 241 م » مهندس و احیا کننده‌ی شهر فیروزآباد  در فارس

برانوش : دوره‌ی ساسانی، سازنده‌ی شادروان شوشتر

بویر اندا : دوره‌ی هخامنشی، « زمان خشایارشاه » مهندس

جهن برزین : دوره‌ی ساسانی، سازنده‌ی تخت طاقدیس

ستاسپ : دوره‌ی هخامنشی، « زمان حکومت خشایارشاه از سال 486 تا 521 ق.م » دریانورد و کاشف

شیده : دوره‌ی ساسانی، سازنده‌ی کاخ خورنق

فرغان : دوره‌ی ساسانی، سازنده‌ی طاق کسری 

و...................