*بهار آمد که تا گل باز گردد / 
سرود زندگی آغاز گردد
بهار آمد که دل آرام گیرد /
 ز درد و غصه ها فرجام گیرد
بهار بر شما مبارک