سازماندهی همکاران محترم علوم اجتماعی در روز دوشنبه 93/4/30 در اداره اموزش و پرورش شهرستان گالیکش برگزار شد و همکاران محل خدمت خود را برای سال تحصیلی 94-93 انتخاب نمودند . مدارس انتخابی همکاران محترم در آینده نه چندان دور در وبگاه قرار خواهد گرفت .