در این جلسه که ساعت 20 الی 21 در یکشنبه در مدرسه مطهره برگزار شد  پیرامون تحقیق و پژوهش،بازدبد علمی،فرم بازدبد بالینی  از واحد آموزشی، ارزشیابی مستمر،کتاب کمک درسی بحث و تبادل نظر گردید .تعدادی نمونه سوال و فرم های خود ارزیابی وغیره در قالب بسته کمک آموزشی به همکاران تحویل داده شد .این  افراد در جلسه مذکور حضور داشتند :

1- غلام رضا گرایلی

2-علی محمد یاسایی

3-محمد اسماعبل یوسف نیا

4-حسین تولی

5- عباس  صالحی راد

6-حاج گلدی دوجی

7-حسین ملکان

8-رضا خسروی

9-محمد رضا کاوسی

10- حسن خسروی

11-احمد ارشک

12-حلیمه تجلی نسب

13-عدری صمیمی فر

14-ریحانه ملکان

15-مجید عرب عامری(سرگروه درسی)