عترت آمد اندرین آیینه ام

کیست در غار حرای سینه ام

هر رگم پیغام احمد می دهد

سینه ام بوی محمد می دهد