پایه هفتم

فاطمه شهرکی    اول   شهید صباغان

آیدا خسروی-مهسا خسروی    دوم    شاهد

نسترن عارفی- فاطمه یاری     نرجس خاتون

 

پایه هشتم

عارفه قربانی   اول     شاهد

زهراو کوثر خسروی   دوم     شاهد

رویا پارسیانی ومعصومه گرایلی  شاهد

با تشکر از خانمها  تجلی نسب،ملکان،صمیمی فر و سنگ سفیدی