شماره سئوال

بسمه تعالی

اداره آموزش وپرورش شهرستان گالیكش

نام ونام خانوادگی:                                           نام پدر:                            دبیرستان  شهید آزادیخواه

امتحانات پیش نوبت دوم       آزمون درس : مطالعات اجتماعی      پایه: دوم        تاریخ امتحان: 1/2/94   مدت امتحان: 60 دقیقه     

 

 

بارم

1

جاهای خالی راباكلمات مناسب كامل كنیـد.

الف) ازمهمترین مقام هایی که درعهد سلجوقیان وجود داشت،..........................بود .

ب)درکشور فلسطین ،شهری کهن وجوددارد که مسلمانان به آن .................ویهودیان ومسیحیان به آن اورشلیم می گویند.

1

2

 

 

صحیح یاغلط بودن عبارات زیررامشخص كنیـد.

الف) جمعیت درهمه جای قاره ی آسیا یکسان پراکنده شده است . ص           غ

ب) منطقه جنوب شرقی آسیا ،کانون ظهور ادیان توحیدی بوده است .   ص           غ

1

3

پاسخ صحیح راباعلامت (ضربدر) مشخص كنیـد.

الف) حکومت تیموریان سرانجام باظهور کدام حکومت درایران ازمیان رفت  ؟

   1.  ایلخانان                  2.  صفویان              3 . مغولان          4. سلجوقیان

ب) کدام اقیانوس دراطراف قاره آسیا نمی باشد ؟

       1.  آرام             2.  اطلس          3.  هند           4. منجمدشمالی    

1

4

به سئوالات زیرپاسخ كوتاه بدهیـد.

الف) اودرنبردملازگرددرسال 463ق رومیان راشکست دادوامپراطورروم شرقی رابه اسارت گرفت؟

ب) یکی ازبرجسته ترین دانشمندان مسلمان ایرانی بود که به عنوان مشاور هلاکوخان احترام بسیاریافت ؟

1

5

 

6

 

7

 

 

8

 

 

9

چرا پایه های حکومت خوارزمشاهیان چندان محکم نبود ؟

 

سلطان رکن الدین لقب که بود؟ علت آن رابنویسید.

 

درمورد مدارس نظامیه توضیح دهید  (2 مورد).

 

 

ماجرای حمله ی مغولان به ایران راشرح دهید .

 

 

درموردرونق وتوسعه شهرها ومعماری دردوره ی سلجوقی توضیح دهید .

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

جمع نمره ورقه

نمره تجدید نظردرصورت اعتراض كتبی دانش آموز

 

باعدد:                          نام معلم(مصحح)     

باحروف:                                                امضاء

باعدد:                                 نام معلم (مصحح اول)

باحروف:                                        امضاء

باعدد:                      نام معلم(مصحح دوم)

باحروف:                                                 امضاء

 

 

 

 

شماره سئوال

شرح سئوال

بارم

10

 

 

11

 

 

12

 

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

قیام سربداران براثرتعلیمات چه کسانی وباچه شعاری ظهورکرد .

 

 

درموردخدمات فرهنگی واجتماعی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی توضیح دهید.

 

 

درمورد مسلمان شدن ایلخانیان توضیح دهید   .

 

 

 

ناهمواری های قاره آسیا رانام برده ویک مورد راشرح دهید .

 

 

آسیای خشک وآسیای مرطوب راتوضیح دهید  .

 

 

ادیان دیگرآسیارا باذکرمحل بنویسید (به غیرازاسلام).

 

 

اقتصادقاره ی آسیا برپایه ی چه کارهایی است؟ توضیح دهید.

 

 

آب وهوا درمنطقه جنوب غرب آسیا چگونه است توضیح دهید.

 

 

فعالیت های اقتصادی منطقه جنوب غرب آسیا راشرح دهید.

 

 

چرا منطقه جنوب غرب آسیا یکی ازمناطق استراتژیک (راهبردی)جهان است؟

 

 

چرامنطقه جنوب غرب آسیاپرتنش است ؟(دومورد)

 

 

 

مـوفـق وپیروز باشــید

عرب عامری

1

 

     

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1