روش نوین

روش سنتی

معلم بر کلاس نظارت دارد

معلم کلاس را کنترل می کند

دانش آموز در صحنه آموزش کاملا فعال است

معلم در صحنه آموزش کاملا فعال است

دانش آموز با دیگران بحث و معلم او را  راهنمایی می کند

معلم تمرین می دهد و تمرین حل می کند 

تکالیف به صورت جمع آوری اطلاعات بسازید – آزمایش کنید ....... است

بیشتر تکالیف از نوع رونویسی و ...... است

در این روش هدف یادگیری است

در این روش هدف یاددادن است

معلم ایجاد کننده پرسش است

معلم پاسخ دهنده پرسش است

ارزشیابی فعالیت های دانش آموز در کلاس اهمیت دارد

امتحان هر نوبت بخش اصلی ارزشیابی است

معلم شرایط یادگیری را فراهم می کند

معلم انتقال دهنده معلومات است

مفهوم سازی می شود

یادگیری طوطی وار است

رابطه گروهی و همکاری تقویت می شود

وابستگی به دیگران تقویت می شود

معلم راهنمایی یادگیری است

معلم بیشتر به روش سخنرانی درس می دهد

معلم به دانش آموز پاسخ کلیشه ای نمی دهد

معلم اغلب جزوه می گوید یا خلاصه می کند

تحمل ابهام تقویت می شود

روحیه انباشتن اطلاعات در ذهن تقویت می شود

ذهن انسان فعال است

ذهن مانند صفحه عکاسی است

روحیه کاوشگری تقویت می شود

آسان طلبی و استفاده از یافته های دیگران تقویت می شود