۱ـ  تبدیل سالهای شمسی  به قمری : برای تبدیل سال شمسی به قمری آن را در عدد 11 ( اختلاف بین روز های شمسی و قمری ) ضرب کرده حاصل را به 354 ( تعداد روزهای سال قمری ) تقسیم کنید عدد حاصل را با سال شمسی جمع کنید سال قمری بدست می آید .

سوال : سال 1384 هجری شمسی ( خورشیدی ) با کدام سال قمری برابر است ؟         

جواب: 15224  مساوی 11 ضرب  1384                                                      

43  مساوی  354 تقسیم  15224                                                        

1427  مساوی1384 جمع 43                                                 

2 ـ  تبدیل سال قمری به شمسی :  سال مربوطه را در عدد 11( اختلاف بین روز های قمری و شمسی)  ضرب کرده حاصل ضرب را به 365 ( تعداد روز های سال شمسی ) تقسیم کنید عدد حاصل را از سال قمری کم کنید سال شمسی بدست می آید.

 سوال :  سال 1427 قمری با کدام سال خورشیدی ( هجری شمسی ) برابر است ؟

 جواب: 15697 مساوی 11ضرب 1427

  43  مساوی 365 تقسیم15697

 1384  مساوی 1427 منفی  43

3 ـ برای تبدیل سال شمسی به میلادی: عدد 621( اختلاف بین سال های شمسی و میلادی ) را به سال شمسی بیفزائید ( جمع کنید )  سال میلادی بدست می آید .

سوال: سال 1384 مصادف با کدام سال میلادی  است ؟

جواب : سال 1384 خورشیدی جمع 621 مساوی به 2005 میلادی ( 2005= 621  + 1384)

4 ـ تبدیل سال میلادی به شمسی:  عدد 621( اختلاف بین سال  های  میلادی وشمسی)  را از سال میلادی تفریق ( منفی ) کنید سال هجری شمسی ( خورشیدی ) بدست می آید

مثال : سال 2005 میلادی مصادف با کدام سال خورشیدی است ؟

جواب :( 1384 = 621  - 2005 )

- درشماره 3 و 4 فوق دقت باید کرد یعنی اگرفردی از اول حمل تا 10 جدی تولد یافته باشد، سال خورشیدی را که شخص در آن سال تولد یافته است با عدد 621 جمع کنید و اگرآن فرد از 11 جدی تا اخیر ماه حوت متولد شده باشد سال خورشیدی را با عدد 622 جمع کنید تا صورت دقیق  سال میلادی به دست آید زیرا روز اول جنوری  معمولأ به مصادف است با 11 جدی هر سال خورشیدی، و آنانی که می پندارندعدد621 بصورت کل درتبدیل خورشیدی و میلادی بکار میرود باید گفت که استباه می کنند اگر مسایل فوق را نا دیده می گیرند بدین معنی که اگر شخصی از اول جنوری تا 20 ماه مارچ متولد شده باشد بایدعدد 622 را از سال مطلوبه میلادی تفریق ( منفی ) کنند  و اگر شخصی از 21 مارچ تا اخیر ماه دسمبر متولد شده است باید سال مطلوبه میلادی را که در آن تولد یافته است از  عدد 621 منفی کنند تا بیلانس تفاوت سالهای خورشیدی و سالهای میلادی بر قرار شده بتواند .

مثال : اگر احمد در ماه 20 مارج سال 1993  وارد کشور دنمارک شده باشد چگونه  سال ورودی شمسی را دریافت بتوانیم  ؟

جواب :  1371 =  622-  1993 

 ( شنبه 29 حوت 1371 خورشیدی )

 مثال :  اگراحمد بتاریخ 21 مارچ 1993 وارد کشور دنمارک شده باشد، چگونه  سال  ورودی شمسی را دریافت بتوانیم ؟

جواب  :  خورشیدی  1372= 621- 1993

 ( یکشنبه اول حمل 1372 خورشیدی ) 

 در مثال فوق در یکروز تفاوت یکسال را مشاهده میدارید، خیلی مهم است که،به  روز های تولد توجه شود که با عدد 621 و یا عدد 622 جمع و تفریق شود .